Nancy's Gallery
A Poetic Land of Art & A Sweet Home for Art Lovers

Paper Paints

Duration: September 25, 2020 – November 10, 2020

Opening: September 25, 2020 3:00 pm

Venue: Gala Mall 2F-210, Lane66 Yincheng Rd, Shanghai

Artist: Ran Qiquan

Flow 161cm x 71cm Mixed Media

The Trilogy-Blue 100cm x 100cm Mixed Media

The Crystal Flower 50cm x 50cm x 20cm

Paper Edge-Illusion 150cm x 130cm Mixed Media

  • Share/Bookmark

All Phenomenon

Duration: September 10, 2020 – September 27, 2020

Venue: Building No.9, Lane 210, Taikang Road, Shanghai

Artist: Du Haijun, Liao Yang, Liu Ting, Zhang Wanling, Gao Yi, Li Ji, Xiao Ying

Poster

Liu Ting, Chow Chow Out of the Window, 100 x 120cm, Oil on Canvas

Xiao Ying, Eidolon, 90×70cm, Mixed Media

Du Haijun, City Rhyme, Oil on Canvas, 60×100cm

Gao Yi, Like an Emerald Waterfall, 85 x 138 cm, Mixed Media

  • Share/Bookmark

Nature Calls

Alan Flesher, Jazz Singer, 59.5cm x 70cm, Oil on Canvas

Alan Flesher, A Moment Ago, 120cm x 150cm, Oil on Canvas

Alan Flesher, MonkeyMountain, 85cmx100cm, Oil on Canvas

Alan Flesher, Beached, 85cm X 60cm, Oil on Canvas

Alan Flesher, Chopstick River, 93cm x 76cm, Oil on Canvas

  • Share/Bookmark